zachmurzenie duże
22°
22°
niedziela
Reklama
fot. UG Wierzchlas
Jest konkurs na sport w 2022 roku
08 czerwca 2022 r. | 11:36
0

Wójt Gminy Wierzchlas ogłosił konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W tym roku na sport w gminie Wójt przeznaczy 21 000 zł.

Oferty można składać do 24 czerwca.

Szczegóły na sport.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podejmowanego w celu zaspokojenia potrzeb i zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Gminy Wierzchlas.

II. Rodzaj zadania
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców m.in. poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w rozgrywkach oraz organizację i udział w imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich o charakterze sportowo-rekreacyjnym w różnych dyscyplinach sportowych.

III. Środki finansowe
Na realizacje zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 przeznacza się kwotę 21 000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji
1. Dotacja zostanie przyznana na organizację działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez prowadzenie zajęć treningowych w zakresie piłki nożnej, udział w rozgrywkach juniorów i seniorów, prowadzenie amatorskich klubów sportowych oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Przyjęcie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej
w kosztorysie.
4. Oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę w ramach zadania.
5. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 20% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych
i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

V. Podmioty uprawnione oraz wymagania formalne
Podmiotami uprawnymi do złożenia oferty są:
1. działające organizacje pozarządowe,
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,

Oferta powinna być złożona na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

VI. Terminy i warunki realizacji zadania
Zadanie powinno być zrealizowane w terminie od dnia 1 lipca 2022 r. do 23 września 2022 r.

Oferent powinien wykazać się zasobami kadrowymi oraz rzeczowymi koniecznymi z punktu widzenia realizacji zadania.

Zadanie należy realizować z najwyższą starannością zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych zamówień i prawem zamówień publicznych.

Realizacja zadania nastąpi na warunkach określonych w umowie.

VII. Termin składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r. do godz. 11.00 za pośrednictwem ePUAP, poczty bądź osobiście do Urzędu Gminy Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas.

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Wybór oferty nastąpi w terminie 4 dni od upływu terminu ich składania.
2. Oferty złożone na niewłaściwym druku, niekompletnym lub złożone po terminie, zostaną odrzucone.
3. Oceny ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
4. Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:
- zawartość merytoryczna oferty - (ocena w skali 0-10)- kompletny opis działań, zgodność z zasadami określonymi w ogłoszeniu konkursu, celami i zadaniami, kompleksowość
i atrakcyjność działania,
- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego - (ocena w skali 0-10) – zasadność przedstawianych w projekcie kosztów kwalifikowanych, rzetelność i efektywność, adekwatny stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych działań i rezultatów,
- promocja gminy- (ocena w skali 0-10) – dostępność realizowanego projektu, dobór grupy docelowej, - planowany wkład rzeczowy, osobowy - (ocena w skali 0-5),
- potencjał realizacyjny (ocena w skali 0-5) – rzetelność i terminowość realizacji zadania, doświadczenie zawodowe, ocena dotychczasowej współpracy przy realizacji zadań publicznych.

IX. Środki przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju.

W roku 2021 roku na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 90 000,00 zł

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzchlas, pokój Nr 13 w godz. 7.00-15.00, tel. 43/ 88 66 113, e-mail: agnieszka.kurpet@wierzchlas.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *