bezchmurnie
13°
13°
czwartek
Reklama
fot. Google Maps
Jest praca w Urzędzie Gminy Wierzchlas
26 września 2022 r. | 13:37
0

Wójt Gminy Wierzchlas poszukuje pracownika. Właśnie ukazało się ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Stanowisko do Spraw Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Można zarobić nawet 3300 zł miesięcznie.

Ogłoszenie poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Wójt Gminy Wierzchlas ogłasza nabór na wolne stanowisko na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 530.) ogłasza nabór na wolne stanowisko do Spraw Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej   w  Urzędzie Gminy Wierzchlas,
ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas

- wymiar czasu pracy: 1/1 etat.

- początek zatrudnienia – 1.11.2022 r.

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:
 • Posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych;
 • nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
 • posiadać łącznie co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów w zakresie regulującym zadania wykonywane na stanowisku pracy, a w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  ustawy Prawo wodne,  ustawy o drogach publicznych, ustawy o ochronie zwierząt, umiejętność pracy z komputerem, znajomość pakietów biurowych, w tym programu MS Office i Open Office;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B;
 • wysoka kultura osobista.
 1. Zakres zadań na stanowisku:
 • likwidacja skutków zjawiska występowania bezpańskich zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;
 • zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych;
 • koordynacja działań w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami i szkodnikami;
 • budowa i utrzymanie urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
 • wydawanie warunków technicznych dla budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • zapewnienie właściwej jakości wody (zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie) dostępnej z ujęć i wodociągów gminnych oraz jakości oczyszczonych ścieków komunalnych;
 • przeprowadzanie koniecznych badań i pomiarów sanitarnych jakości wody oraz ścieków;
 • współdziałanie z funkcjonującymi na terenie gminy spółkami wodnymi;
 • koordynowanie działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i zwalczania skutków klęsk żywiołowych;
 • wykonywanie prac niezbędnych dla polepszenia stosunków wodnych na gruncie;
 • współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie przeprowadzania badań i spisów rolnych;
 • współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi wykonującymi zadania w zakresie rolnictwa i gospodarki wodnej;
 • przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzanych remontów;
 • prowadzenie spraw dot. zajęcia pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń w pasie drogowym;
 • współpraca i koordynacja działań związanych z procesem budowlanym pomiędzy województwem, powiatem, gminami oraz związkiem gmin i powiatów.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 • kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zakresie wykształcenia kandydata,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o niekaralności.
 1. Warunki zatrudnienia na danym stanowisku:
 • praca biurowa w budynku Urzędu Gminy Wierzchlas,
 • praca związana z obsługą komputera,
 • praca na 1/1 etat,
 • w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przekroczył w Urzędzie Gminy Wierzchlas poziom 6%.
 1. Dodatkowe informacje

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się po budynku- brak wind, brak podjazdów.

 1. Dostępność

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Gminy Wierzchlas  http://www.wierzchlas.pl/asp/deklaracja-dostepnosci,151,,1

 1. Składanie dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzchlas z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko do  Spraw Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej  " lub w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)  w terminie do dnia 11 października 2022 r. do godz. 14.00. (liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferentów prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne, określone w ofercie o naborze będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonego przez Urząd Gminy Wierzchlas.

O terminie testu pisemnego/rozmowy kwalifikacyjnej każdego z kandydatów powiadomimy telefonicznie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami. Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów. Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).

Wójt Gminy Wierzchlas

(-) Leszek GierczykDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *