zachmurzenie duże
22°
22°
niedziela
Reklama
fot. Google Maps
Jest praca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzchlesie
01 października 2021 r. | 13:26
0

Jest praca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzchlesie. Biblioteka poszukuje pomocnika bibliotecznego. Praca na pół etatu.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie ogłasza nabór na stanowisko pracy – Pomocnik biblioteczny w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzchlesie, ul. Szkolna 48, 98-324 Wierzchlas

- wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.

- początek zatrudnienia – listopad 2021 r.

Wymagania niezbędne:
obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
wykształcenie wyższe: bibliotekoznawstwo lub pokrewny,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i internetu oraz bardzo dobra znajomość pakiet MS Office i obsługi urządzeń peryferyjnych,
prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:
dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
umiejętność prowadzenia profili w mediach społecznościowych,
kreatywność, otwartość na innowacje i eksperymenty,
gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
nieposzlakowana opinia,
cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem, w tym m.in. komunikatywność, otwartość, empatia, wysoka kultura osobista,
dyspozycyjność, komunikatywność oraz umiejętność nawiązywania dobrych relacji z użytkownikami biblioteki.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Udostępnianie materiałów bibliotecznych i informacji czytelnikom i użytkownikom zgodnie z obowiązującym regulaminem.
Udostępnianie użytkownikom stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, prowadzenie ewidencji tej usługi.
Sporządzanie okresowych planów i sprawozdań z działalności działu.
Dbałość o prawidłowy układ, informację i estetykę powierzonych zbiorów.
Prowadzenie systematycznego poradnictwa informacyjnego w oparciu o bazy Sowa2 i zasoby sieciowe.
Prowadzenie statystyki bibliotecznej w formie tradycyjnej i komputerowej: dziennik statystyczny, ewidencja udostępnień.
Stała aktualizacja zbiorów i baz danych poprzez zgłaszanie dezyderatów do zakupu poszczególnych rodzajów zbiorów oraz zgłaszanie zbiorów do selekcji i wycofania.
Pomoc użytkownikom w korzystaniu z zasobów internetu, bibliotecznych baz danych, materiałów multimedialnych i programów użytkowych.
Prowadzenie lekcji bibliotecznych, zajęć edukacyjnych w zakresie informacji ogólnej i regionalnej dla szkół podstawowych i średnich
Współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi, szkołami i organizacjami społecznymi działającymi w środowisku.
Współudział w digitalizacji zbiorów bibliotecznych.
Składowanie i kompletowanie czasopism.
Zgłaszanie propozycji do regulaminów, instrukcji, zaleceń porządkujących relacje między użytkownikami a biblioteką.
Bieżący nadzór nad sprawnością działania sprzętu komputerowego oraz czynnościami wykonywanymi przez użytkowników, a związanymi z przeglądaniem sieci internet czy korzystaniem z materiałów i programów zgromadzonych w bibliotece.

Informacja o istotnych warunkach pracy:
Miejsce pracy: Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchlesie, ul. Szkolna 48, 98-324 Wierzchlas,

Obowiązująca norma czasu pracy: 20 godzin tygodniowo,

Zastrzega się wolę zatrudnienia kandydata na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys zawodowy (CV) zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
list motywacyjny,
Życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą i podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie świadectw pracy lub/i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
oświadczenie o niekaralności i korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich, wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Termin, miejsce, forma składania dokumentów oraz przebieg postępowania:

Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „ Oferta pracy - nabór na stanowisko Pomocnik Biblioteczny w GBP Wierzchlas (1/2 etatu)” osobiście w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie, ul. Szkolna 48 lub pocztą w terminie do 12 października 2021 roku do godz. 14:00 o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie.

Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku wysłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *