zachmurzenie duże
16°
16°
sobota
Reklama
fot. Google Maps
Nowy kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchlesie poszukiwany!
28 stycznia 2022 r. | 13:56
0

Wójt Gminy Wierzchlas poszukuje kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchlesie. Właśnie ukazało się ogłoszenie o naborze w tej sprawie.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze w gminnej jednostce organizacyjnej Gminy Wierzchlas-

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchlesie     

Wójt Gminy Wierzchlas na podstawie art. 13 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.) ogłasza nabór na wolne stanowisko

 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchlesie,
ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas

- wymiar czasu pracy: 1/1 etat.

- początek zatrudnienia – 01.03.2022 r.

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania:

1)    Posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z  pełni praw publicznych;

2)    nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3)    posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów  oraz posiadać specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1.),

4)    posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1.),

5)    cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów w zakresie regulującym zadania wykonywane na stanowisku pracy, a w szczególności: kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej,  ustawy o finansach publicznych.

2)      umiejętność pracy z komputerem, znajomość pakietów biurowych, w tym programu MS Office i Open Office;

3)      komunikatywność, organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole;

4)      prawo jazdy kat. B;

5)      wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań na stanowisku:

Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

1)    kierowanie  działalnością  Ośrodka  zgodnie  z  obowiązującymi   przepisami  i  wytycznymi Wójta,

2)     zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka,

3)    nadzór nad planową i terminową  realizacją zadań,

4)    reprezentowanie Ośrodka wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich,

5)    nadzór nad prawidłową realizacją rocznego planu finansowego Ośrodka oraz przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

6)    zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

7)    wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji w istotnych sprawach dla organizacji i funkcjonowania Ośrodka,

8)    wydawanie decyzji administracyjnych, w ramach posiadanych upoważnień,,

9)    wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne,

10) zawieranie umów z małżonkami , zstępnymi lub wstępnymi w sprawie wysokości świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się  o przyznanie pomocy,

11) zawieranie umów cywilno-prawnych na wykonywanie usług opiekuńczych przez osoby fizyczne i organizacje społeczne,

12) zawieranie umów cywilno-prawnych z innymi osobami, instytucjami jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Ośrodka,

13) nadzór nad właściwą realizacją polityki kadrowej, szkoleniowej i socjalno-bytowej,

14) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności Ośrodka,

15) składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb zakresie pomocy społecznej,

16) składanie Radzie Gminy sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny,

17) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej,

18) przyjmowanie klientów Ośrodka w sprawach skarg i wniosków,

19) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej,

20) realizacja  innych  zadań  zleconych  przez  Wójta  Gminy  oraz  wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny,

2)       życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

3)       kserokopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje wykształcenia kandydata,

4)       kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  doświadczenie zawodowe,

5)       kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6)       inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7)       zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

8)       oświadczenie o niekaralności.

5. Warunki zatrudnienia na danym stanowisku:

1)    praca biurowa w budynku Urzędu Gminy Wierzchlas,

2)    praca związana z obsługą komputera oraz praca w terenie,

3)    praca na 1/1 etat,

4)    w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  nie przekroczył w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchlesie poziom 6%.

6. Dodatkowe informacje

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych oraz praca w terenie. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: ograniczona możliwość poruszania się po budynku- brak wind, brak podjazdów.

7. Dostępność

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Gminy Wierzchlas  http://www.wierzchlas.pl/asp/deklaracja-dostepnosci,151,,1

8. Składanie dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wierzchlas z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchlesie " lub w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)  w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. do godz. 12.00. (liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferentów prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne, określone w ofercie o naborze będzie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonego przez Urząd Gminy Wierzchlas.

O terminie testu pisemnego/rozmowy kwalifikacyjnej każdego z kandydatów powiadomimy telefonicznie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami. Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów. Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).

 

Wójt Gminy Wierzchlas

(-) Leszek GierczykDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *